O nás

Středisko volného času Luhačovice (do 31.12.2020 Dům dětí a mládeže Luhačovice) pracuje od roku 1983. Ke dni 1.1.1993 byl zřízen jako příspěvková organizace s právní subjektivitou.  Je zařazen v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR jako zařízení pro zájmové vzdělávání. Zřizovatelem organizace je Město Luhačovice.
 
Základním předmětem činnosti a poslání SVČ je organizování a zabezpečování zájmového vzdělávání především pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.
 
Souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších jednorázových činností
a aktivit označené pojmem zájmové vzdělávání směřuje k účelnému a efektivnímu naplnění volného času.
Je zaměřeno na různé oblasti a umožňuje rozvíjet kompetence a získat vědomosti
a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Reagujeme na poptávku a naplňujeme volný čas i dospělým a rodičům s dětmi.
 
Nabízíme v podnětném, příjemném a bezpečném prostředí zejména zájmové kroužky, kurzy, akce, tábory pobytové i příměstské, spontánní činnosti Klub K pro žáky a Klubík pro rodiče
s dětmi, výukové programy pro školy se zaměřením na různé oblasti.
 
Ve školním roce nabízíme cca 80 zájmových kroužků pro 850 účastníků, do programů akcí
a výukových programů se každoročně zapojí cca 12 000 zájemců, nabídky táborové činnosti a pobytových akcí využije cca 250 zájemců. Spontánní činnost – otevřený Klub K využívají volně přicházející děti a mládež cca 400 zájemců, Klubík navštěvuje cca 20 maminek s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Do činnosti se zapojují i rodiče s dětmi, kteří jsou dočasně v našem lázeňském městě na léčení nebo rekreačním pobytu.
 
Ve výchovně vzdělávací činnosti spolupracujeme s rodiči, školami a jinými podobně zaměřenými subjekty. Vedle rodiny a školy formujeme osobnost mladých lidí.
 
Zájmové vzdělávání vede účastníky k seberealizaci a sebepoznávání, objevování vlastních schopností a jejich rozvíjení.
Našim cílem je umožnit přístup k zájmovému vzdělávání všem dětem, žákům tj. i dětem
a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí a speciálními vzdělávacími potřebami.
  
Cílem všech aktivit SVČ Luhačovice je propagovat význam účelného využívání volného času z pohledu dalšího odborného rozšiřování znalostí a dovedností a také z pohledu prevence negativních jevů mezi mladou generací.
Aktivity zajišťuje odborně a pedagogicky připravený tým pracovníků SVČ Luhačovice.
 
Zájmové vzdělávání v naší organizaci probíhá podle Školního vzdělávacího programu
(ŠVP).
 
SVČ Luhačovice působí v lázeňském městě, které má cca 5.000 obyvatel i s přilehlými obcemi. SVČ zasahuje svými aktivitami i do obcí v okolí, zvyšuje dostupnost SVČ – vytváří detašovaná pracoviště,
a rozšiřuje tak spolupráci se školami, obecními úřady a institucemi a občanskými
sdruženími v obcích v okolí.
 
Vycházíme z tradice dlouholeté důvěry a obliby veřejnosti v kvalitní výchovně vzdělávací práci našeho zařízení.
 
                                                                          Mgr. Eva Tomalová, ředitelka SVČ Luhačovice