Obecné informace o zpracování osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

25.05.2018


Obecné informace o zpracování osobních údajů
Středisko volného času Luhačovice, příspěvková organizace IČ: 75062194 (dále jen SVČ Luhačovice)
je příspěvkovou organizací Města Luhačovice, které je jejím zřizovatelem.
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů,
a pedagogických pracovníků, zákonných zástupců nezletilých účastníků, popřípadě i další osoby bez ohledu
na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.
V rámci zajišťování svých činností provádí SVČ Luhačovice, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Přijímání zájemců do zájmového vzdělávání – kroužky a kurzy, akce, tábory a pobytové akce
 • Organizace příležitostné činnosti – akce
 • Organizace pravidelné činnosti – kroužky, kurzy, kluby
 • Organizace táborové činnosti a pobytových akcí
 • Zajištění dalšího vzdělávání a uznávání kvalifikací
 • Zajištění odborné praxe, vydávání potvrzení o praxi
 • Poskytování metodické a odborné pomoci, poradenských služeb
 • Krátkodobé ubytování pro dětské kolektivy, pronájem prostor
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace SVČ Luhačovice
 • Přímý marketing – kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce, nabídky kurzů, kroužků, akcí, táborů apod. pořádaných správcem) a to i na elektronické kontakty klienta
  ze strany Správce
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví SVČ Luhačovice
 • Smlouvy, objednávky služeb
Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených organizaci zvláštními zákony.               Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob.
Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu zákonných zástupců dětí, žáků, studentů, souhlasu dalších účastníků zájmového vzdělávání.

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací SVČ Luhačovice budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace SVČ Luhačovice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:
 1. Organizace zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají konkrétní situace.  Organizace pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů organizace, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.
 2. Osobní údaje jsou předávány smluvním partnerům ke zpracování – datová služba Informačního systému Domeček – elektronické přihlašování, IT služby, personální a mzdová agenda. 
 3. Při zpracování osobních údajů v SVČ Luhačovice nedochází k automatizovanému rozhodování,               na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.
 5. Máte právo:
 • Požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům dítěte, žáka
 • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané       u SVČ Luhačovice jsou nepřesné),
 • Požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • Podat stížnost u dozorového orgánu
        6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými              ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GRPD).

        7. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

        8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:                                                                                                                    ...., 763 26 Luhačovice, tel. 577 197 451, email: poverenec@mesto.luhacovice.cz

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.